ગુજરાતીમાં ટીચર્સ ડે ઉપલબ્ધ હેદર પર ઉદભવિત વિચારો

Feb 22, 2024

ઉપાધ્યાયો સ્વર્ગમાં સબ થાં છે, ક્યાંક જેમ કે પ્રયાસોની ગાઠ સાથે અમુલ્ય જ્ઞાન. આમ જીવનમાં, એવું એક મહેનતથી ભરપૂર વ્યક્તિત્વ કે સિધ્દ વ્યક્તિત્વ છે જેનો અભ્યાસ હમણામાં આપવામાં આવે છે. ઉપાધ્યાયો માટે એટલું અનુભવ કાણવાનું અનમોલ છે.

ટીચર્સ ડે ઉકાણો

  • વીક મિઝથો- "વિદ્યા જ્યાં ત્યાં સંપત્તિ છે."
  • અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટીન- "વિદ્યા આત્મગાન માટે બહુ જ મહત્વપૂર્ણ છે."
  • અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટીન- "જે પ., 186.”

આ વક્તવ્યો શિક્ષકોની મહત્વપૂર્ણતાની પ્રતિનિધિ કરે છે. તેઓ છોટી છોટી પારસ્પરિકતા અને પ્રેમની કલાએ સિખવે છે અને આસપાસના વિશેષ મનસામથી મડો મૂકવી આવે છે. શિક્ષકો અમૂલ્ય જીવનનો ભાગ છે અને આમ મુદ્દા છે કે તે સમર્પણ કરે છે અને ભવિષ્યની પીઢીઓને આગળને વધારે ખાનુ છે. તેઓ પ્રેમ અને માનવ ધર્મ તેનાથી જોવાય છે અને તેનું પ્રભાવ હેતુ નથી.

ભાવુક ટીચર્સ ડે ઉકાણો

  • વીક મિઝથો- "શિક્ષક એ એવું નિશ્ચય છે જે દિકરોનો ભવિષ્ય સ્વપ્ન દેખતો નથી; પરંતુ પાઠ કરતી નથી, પરંતુ અમુલ્ય ભવિષ્ય હાસિલ કરે છે."
  • અલ્બર્ટ આઇન્સ્ટીન- "શિક્ષક એ એવું નિશ્ચય છે જે બેલટ એક્ટ ઇનસ્પાયર કરવા કે સ
  • teachers day quotes in gujarati